ХУД-ИЙН ЖДҮДТӨВИЙН МӨРДӨН АЖИЛЛАЖ БУЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ …

0
951

ХУД-ИЙН ЖДҮДТӨВӨӨС ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД МӨРДӨН АЖИЛЛАЖ БУЙ ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ

Д/Д Хуулийн нэр, төрөл
1 МУ-ын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

http://legalinfo.mn/law/details/12120

 

2 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

http://khanuul.mn/v/394862

 

3 Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

http://www.khanuul.mn/v/%D1%85%D0%B0%D0%BD-%D1%83%D1%83%D0%BB-%D0%B4%D2%AF%D2%AF%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B3-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%BD-2017-2020-%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D2%AF%D0%B9%D0%BB-%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D1%85%D3%A9%D1%82%D3%A9%D0%BB%D0%B1%D3%A9%D1%80

 

4 МУ-ын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль

http://www.legalinfo.mn/law/details/343

 

5 Төрийн албаны тухай хууль

http://www.legalinfo.mn/law/details/12189

 

6 Хөдөлмөрийн тухай хууль

http://www.legalinfo.mn/law/details/565

 

7 Төсвийн тухай хууль

http://www.legalinfo.mn/law/details/12254

 

8 Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль

http://www.legalinfo.mn/law/details/253

 

9 Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хууль

http://www.legalinfo.mn/law/details/286

 

10 Хоршоо хөгжүүлэх нийгмийн хэмжээний дэд хөтөлбөр II /2009-2017 он/

http://www.legalinfo.mn/law/details/5420

 

11 МУ-ыг гадаадад сурталчлах хөтөлбөр /2016-2020 он/
12 “Бичил бизнесийг дэмжих хөтөлбөр /2016-2018 он/

http://www.legalinfo.mn/annex/details/7283?lawid=11904

 

13 “Улаанбаатарт үйлдвэрлэв” дэд хөтөлбөр /2017-2020 он/

http://ulaanbaatar.mn/Files2/1_20170901101726.pdf

 

14 Жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хууль

http://www.legalinfo.mn/law/details/255

 

15 Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

http://www.legalinfo.mn/annex/details/2744?lawid=2367