Зээлийн батлан даалтын сантай гэрээ байгууллаа

0
749

Жижиг Дунд
Үйлдвэрлэлийг дэмжих дүүргийн дэд хөтөлбөрийн хүрээнд, Барьцаа хөрөнгийн
дутагдалтай Жижиг Дунд Үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг 
дэмжих зорилгоор 50 000 000 /тавин сая/ төгрөгийн  санхүүжилтийг төвийн төсөвт суулгасан бөгөөд Тус
санхүүжилтийг Зээлийн батлан даалтын санд байршуулж, Барьцаа хөрөнгийн дутагдалтай
ЖДҮ эрхлэгчдийг 500 000 000 /таван зуун сая/ төгрөгийн батлан даалтаар дэмжлэг
үзүүлэх гэрээг Зээлийн батлан даалтын сантай байгууллаа.

 

ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ ТӨВ