Хууль тогтоомж

ХУД-ИЙН ЖДҮД ТӨВӨӨС ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД МӨРДӨН АЖИЛЛАЖ БУЙ ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ

 

Д/Д Хуулийн нэр, төрөл
1 МУ-ын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр
2 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр
3 Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр
4 МУ-ын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль 
5 Төрийн албаны тухай хууль 
6 Хөдөлмөрийн тухай хууль
7 Төсвийн тухай хууль
8 Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль 
9 Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хууль 
10 Хоршоо хөгжүүлэх нийгмийн хэмжээний дэд хөтөлбөр II /2009-2017 он/ 
11 МУ-ыг гадаадад сурталчлах хөтөлбөр /2016-2020 он/
12 “Бичил бизнесийг дэмжих хөтөлбөр /2016-2018 он/
13 “Улаанбаатарт үйлдвэрлэв” дэд хөтөлбөр /2017-2020 он/
14 Жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хууль 
15 Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм