-23 C
Ulaanbaatar
Friday, January 28, 2022
Д/д Гүйцэтгэх ажлын агуулга, чиглэл Хугацаа Хариуцах нэгж, албан тушаалтан
1 2 3 5
НЭГ. ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ТҮҮНИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ
1.1Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хүрээнд:
1.1.2.Аж ахуй эрхлэлт, бизнес хөгжүүлэх сургалт, мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх
1 “Бизнесээ эхэл” сургалт 2018.02.01-2018.02.02

/10.00-15.00 цаг/

2018.03.05-2018.03.06

/10.00-15.00 цаг/

2018.04.05-2018.04.06

/10.00-15.00 цаг/

2018.05.03-2018.05.04

/10.00-15.00 цаг/

2018.06.07-2018.06.08

/10.00-15.00 цаг/

2018.07.02-2018.07.03

/10.00-15.00 цаг/

Сургагч багш Т.Ариунтуяа

Сургалт, судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн Д.Сүрэн

 

2018.08.16-2018.08.17

/10.00-15.00 цаг/

2018.09.06-2018.06.07

/10.00-15.00 цаг/

2018.10.01-2018.10.02

/10.00-15.00 цаг/

2018.11.01-2018.11.02

/10.00-15.00 цаг/

2018.12.03-2018.12.04

/10.00-15.00 цаг/

2 “Төсөл бичих аргачлал” сургалт 2018.02.09

/10.00-15.00 цаг/

2018.03.16

/10.00-15.00 цаг/

2018.04.13

/10.00-15.00 цаг/

2018.05.11

/10.00-15.00 цаг/

2018.06.15

/10.00-15.00 цаг/

2018.07.04

/10.00-15.00 цаг/

2018.08.24

/10.00-15.00 цаг/

2018.09.14

/10.00-15.00 цаг/

2018.10.12

/10.00-15.00 цаг/

2018.11.09

/10.00-15.00 цаг/

2018.12.07

/10.00-15.00 цаг/

3 “Бизнесээ хөгжүүл” сургалт 2018.06.21-2018.06.22

/10.00-15.00 цаг/

2018.11.22-2018.11.23

/10.00-15.00 цаг/

Сургагч багш Т.Ариунтуяа

Сургалт, судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн Д.Сүрэн

ХОЁР: ТУСГАЙ АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ТҮҮНИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ
2.1. Сүүний кластер байгуулах төслийн ажлын хүрээнд :
4  

Хан-Уул дүүргийн фермер эрхлэгчдэд Төслийн тухай, кластерын тухай, сүү үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн сургалтуудыг зохион байгуулна.

2018.03.21

/11.00 – 13.00 цаг/

2018.09.28

/11.00 – 13.00 цаг/

Сургагч багш Т.Ариунтуяа

Сургалт, судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн Д.Сүрэн

ГУРАВ. ДОТООД АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ТҮҮНИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ
5 Бүх албан хаагчид өөрсдийн албан тушаалын чиг үүргийн талаар бусаддаа мэдээлэл өгч ажиллах 2018 оны I улирал 2018 оны IV улирал Н.Дорждулам

Бүх албан хаагчид

6 Төвийн мэргэжилтнүүд өөрсдийгөө хөгжүүлэх чиглэлээр харилцан сонирхолтой мэдээ мэдээлэл солилцох өдөрлөгийг улиралд 1 удаа багаар зохион байгуулах. 2018.03.30

/16.00 – 17.00 цаг/

2018.06.29

/16.00 – 17.00 цаг/

Н.Дорждулам

 

Бүх албан хаагчид

2018.09.21

/16.00 – 17.00 цаг/

2018.12.22

/16.00 – 17.00 цаг/

ДӨРӨВ. ШИНЭЭР САНААЧИЛАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ
4.1 Төвийн мэдээллийн санд бүртгэлтэй жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг 9 салбараар ангилан 100-аас багагүй үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг хамруулан тусгайлан туршлага солилцох уулзалт, өдөрлөгийг зохион байгуулах :
7 – “Хүнс худалдаа үйлчилгээ”

– “Хүнс үйлдвэрлэл”

2018.03.12 – 2018.03.16 хооронд Сургагч багш Т.Ариунтуяа

Сургалт, судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн Д.Сүрэн

Маркетингийн мэргэжилтэн Н.Оюунтуяа

8 – “Барилга, модон эдлэл” 2018.05.21 – 2018.05.25 хооронд
9 – “Оёдол эсгүүр бөс бараа”

– ”Ноос ноолуур, эсгий сүлжмэл, үслэг эдлэл”

2018.06.25 – 2018.06.28 хооронд
10 –   “Арьс шир урлал”

– “Гар урлал”

2018.10.22 – 2018.10.26 хооронд
Loading...