Сургалтанд бүртгүүлэх

Хийгдэх ажилууд Бизнесийн санаагаа хөгжүүл Бизнесээ эхэл Бизнесээ хөгжүүл Төслийн сургалт Бүлгээр ажиллах чадвар Өрхийн санхүү Захиалгат сургалт
3-р сар 03.16-03.18 +
3-р сар 03.23-03.25 +
4-р сар 04.11-04.13 +
4-р сар 04.25-04.27 +
5-р сар 05.09-05.11 +
5-р сар 05.23-05.25 +
6-р сар 06.13-06.15 +
6-р сар 06.27-06.29 +
7-р сар 06.04-07.06 +
9-р сар 09.12-09.14 +
9-р сар 09.26-09.28 +
10-р сар 10.03-10.05 +
11-р сар 11.07-11.09 +
11-р сар 11.21-11.23 +
12-р сар 12.05-12.08 +
12-р сар 12.12-12.15 +
Хийгдэх ажилууд Бизнесийн санаагаа хөгжүүл Бизнесээ эхэл Бизнесээ хөгжүүл Төслийн сургалт Бүлгээр ажиллах чадвар Өрхийн санхүү Захиалгат сургалт
Loading...