НИЙСЛЭЛИЙН ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЛАА

0
901

Нийслэлийн
жижиг дунд үйлдвэр
лэлийг хөгжүүлэх сангаас олгогдох хөнгөлөлттэй
зээлийн чиглэлийг “Нийслэлийн
жижиг дунд фермийн үйл ажиллагаг эрхлэгчдийг хоршоолж
, кластержуулах замаар сүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх” төсөл гэж тодоройлон
дээрхи чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй хоршоо холбоодыг зээлийн сонгон
шалгаруулалтанд урьж байна.

1.    Энэхүү төсөлд тус бүр нь 40-50 жижиг, дунд
фермийг нэгтгэсэн нийт 1000-с доошгүй үнээ бүхий 2 хоршоог хамруулах ба төсөлд
хамрагдах фермер дор дурьдсан шаардлагыг хангасан байх. Үүнд:

·        
Нийслэлийн
эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэх зөвшөөрсөн бүс нутагт үйл ажиллагаа эрхэлдэг байх
/МААЭ бүм-Зураг, Тогтоол/

·        
Сүүний
фермийн аж ахуйг 3-аас доошгүй жил эрхэлсэн туршлагатай байх

2.    Төсөл хэрэгжсэний үр дүнд хамрагдсан
фермүүдийн сүүний үйлдвэрлэлийг  40
хувиар нэмэгдүүлэх ажлын нарийвчилсан төлөвлөгөө боловсруулсан байх

3.    Сүү нийлүүлэх, цуглуулж, борлуулах,  тэжээл үйлдвэрлэж, хангах болон мал эмнэлэг,
үржлийн үйчилгээ үзүүлэх ажлыг нэгдмэл менежментийн хүзрээнд, олон улсын жишигт
дүйцсэн, мэргэжлийн түвшинд шийдсэн байх.

Банк
төслийг хүлээж авсны дараагаар батлагдсан журмын дагуу сонгон шалгаруулалтыг
хийж зээлийг олгоно.

ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ:

· Зээлийн хугацаа – 4 жил хүртэл

· Зээлийн хүү – 5 хувь

ЗЭЭЛИЙН ТӨСӨЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

·       
Эхлэх огноо:
2015 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр

·       
Дуусах
хугацаа: 2015 оны 056 дугаар сарын 04-ний өдрийн 17 цаг 30 минут хүртэл