ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГО …

0
868

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ                                                                            ДЭМЖИХ ТӨВИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН АЖИЛ ДҮГНЭСЭН ХУУДАС :

Огноо
Албан тушаал:
Ажилтны нэр:
Үзүүлэлт Оноо Тайлбар
1 Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийн хэрэгжилт /0-40 оноо/    
2 Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт /0-20 оноо/    
3 Ажлын цаг ашиглалт /0-20 оноо/    
4 Зохион байгуулсан ажилд идэвх санаачлагатай оролцсон байдал /0-10 оноо/    
5 Ёс зүй /0-5 оноо/    
6 Ур чадвар /0-5 оноо/    
Нийт /100 хүртэлх оноо/    
Ажлын үнэлгээг харгалзан хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..