“ГОЛОМТ БАНК”-ны Төслийн зээл

0
1033

ҮХААЯ-тай хамтарсан “Ноолуур, ноос, сүү сүүн бүтээгдэхүүн,
оёдол, хүлэмжийн аж ахуй байгуулах” хөнгөлөлттэй төслийн зээл

Аж үйлдвэрийн салбарын
аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг өргөтгөх, тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлын сайжруулах
зорилготой зээл юм.

Зээлийн нөхцөл:

 Зээлийн хэмжээ

ҮХААЯ-аас тогтоосон
дүн

 Зээлийн хугацаа

2017 оны 12 сар
хүртэл

 Зээлийн хүү
(жил)

8.0 %

Тавигдах шаардлага:

1.    
ҮХААЯ-наас төсөл нь
дэмжигдсэн байх;

2.    
Зээл хүсэгч нь
хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөр эрхлэлт түүний үр ашигтай нөхцөлийг хангасан
ажлын байр шинээр бий болгож байх;

3.    
1 жилээс дээш
хугацаанд тогтвортой үйл ажиллагаа явуулсан байх;

4.    
Зээл хүсэгч нь өмнөх
улирлын тайлан балансаа гаргаж, татварын албаар баталгаажуулсан байх;

5.    
Эрхзүйн хувьд бүрэн
чадамжтай байх;

6.    
Бусад банк болон
ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй байх.

Бүрдүүлэх материал:

1.    
Зээл хүссэн өргөдөл;

2.    
Зээл хүсэгчийн хувийн
мэдээлэл /анкет, 1 хувь цээж зураг, иргэний үнэмлэхний хуулбар, хорооэы
тодорхойлолт гэх мэт/;

3.    
Зээлийн зарцуулалт
болон орлого зарлагыг баримтжуулсан баримтууд;

4.    
Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ,
худалдаа эрхлэх зөвшөөрөл;

5.    
Барьцаа хөрөнгөтэй
холбоотой бичиг баримтууд;

6.    
Нийслэлийн Засаг
Даргын Тамгын Газрын дэргэдэх Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын албаны тодорхойлолт;

7.    
Бусад /дансны хуулга,
компаний гэрчилгээ, дүрэм гэх мэт/.

ҮХААЯ-ы Арьс ширний үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд олгох зээл

Арьс ширний үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг өргөтгөх,
тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх зорилготой.

Зээлийн хэмжээ

ҮХААЯ-аас
тогтоосон дүн

Зээлийн хугацаа

5 жил хүртэлх

Зээлийн хүү (жил)

7.0%

Тавигдах шаардлага:

1.    
ҮХААЯ-наас төсөл нь
дэмжигдсэн байх;

2.    
Зээл хүсэгч нь
хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөр эрхлэлт түүний үр ашигтай нөхцөлийг хангасан
ажлын байр шинээр бий болгож байх;

3.    
1 жилээс дээш хугацаанд
тогтвортой үйл ажиллагаа явуулсан байх;

4.    
Зээл хүсэгч нь өмнөх
улирлын тайлан балансаа гаргаж, татварын албаар баталгаажуулсан байх;

5.    
Эрхзүйн хувьд бүрэн
чадамжтай байх;

6.    
Бусад банк болон
ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй байх.

Бүрдүүлэх материал:

1.    
Зээл хүссэн өргөдөл;

2.    
Зээл хүсэгчийн хувийн
мэдээлэл /анкет, 1 хувь цээж зураг, иргэний үнэмлэхний хуулбар, хорооэы
тодорхойлолт гэх мэт/;

3.    
Зээлийн зарцуулалт
болон орлого зарлагыг баримтжуулсан баримтууд;

4.    
Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ,
худалдаа эрхлэх зөвшөөрөл;

5.    
Барьцаа хөрөнгөтэй
холбоотой бичиг баримтууд;

6.    
Нийслэлийн Засаг
Даргын Тамгын Газрын дэргэдэх Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын албаны тодорхойлолт;

7.    
Бусад /дансны хуулга,
компаний гэрчилгээ, дүрэм гэх мэт/.

Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах 2 үе
шаттай төслийн зээл

Японы олон улсын агентлаг JICA-ын эх үүсвэрээр жижиг дунд
үйлдвэрлэл болон байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж
ахуйн нэгжийн эргэлтийн хөрөнгө, тоног төхөөрөмж болон үйл ажиллагаатай
холбоотой барилга байгууламжийн өргөтгөлийн санхүүжилтийг хангахад оршино.

Зээлийн хэмжээ

400.0
мянга хүртэлх USD, түүнтэй тэнцэх төгрөг

Зээлийн хугацаа

10 жил хүртэлх

Зээлийн хүү (жил)

MNT – 7.0 %

USD – 5.0 %

Тавигдах шаардлага:

1.    
Зээл хүсэгч нь
хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөр эрхлэлт түүний үр ашигтай нөхцөлийг хангасан
ажлын байр шинээр бий болгож байх;

2.    
1 жилээс дээш
хугацаанд тогтвортой үйл ажиллагаа явуулсан байх;

3.    
Зээл хүсэгч нь өмнөх
улирлын тайлан балансаа гаргаж, татварын албаар баталгаажуулсан байх;

4.    
Байгаль орчны үнэлгээ
хийлгэсэн байх;

5.    
Эрхзүйн хувьд бүрэн
чадамжтай байх;

6.    
Бусад банк болон
ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй байх.

Бүрдүүлэх материал:

1.    
Зээл хүссэн өргөдөл;

2.    
Төсөл /эх хувиараа/;

3.    
Зээл хүсэгчийн хувийн
мэдээлэл /анкет, 1 хувь цээж зураг, иргэний үнэмлэхний хуулбар, хорооэы
тодорхойлолт гэх мэт/;

4.    
Зээлийн зарцуулалт
болон орлого зарлагыг баримтжуулсан баримтууд;

5.    
Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ,
худалдаа эрхлэх зөвшөөрөл;

6.    
Барьцаа хөрөнгөтэй
холбоотой бичиг баримтууд;

7.    
Нийслэлийн Засаг
Даргын Тамгын Газрын дэргэдэх Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын албаны тодорхойлолт;

8.    
Бусад /дансны хуулга,
компаний гэрчилгээ, дүрэм гэх мэт/.

KFW банкны төслийн зээл

Герман улсын KFW банкны эх үүсвэрээр Монгол улсын экспортын
чиглэлийн жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийг дэмжих төслийн зээл.

Зээлийн хэмжээ

250.0
мянга хүртэлх EUR, түүнтэй тэнцэх төгрөг

Зээлийн хугацаа

5 жил хүртэлх

Зээлийн хүү (жил)

MNT – 15.8 %

EUR – 8.5 %

Тавигдах шаардлага:

1.    
Зээл хүсэгч нь
хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөр эрхлэлт түүний үр ашигтай нөхцөлийг хангасан ажлын
байр шинээр бий болгож байх;

2.    
1 жилээс дээш
хугацаанд тогтвортой үйл ажиллагаа явуулсан байх;

3.    
Зээл хүсэгч нь өмнөх
улирлын тайлан балансаа гаргаж, татварын албаар баталгаажуулсан байх;

4.