ЖДҮ-ийг дэмжих чиглэлээр хэрэгжиж байгаа төсөл, хөтөлбөрүүд

0
709

Бизнес эрхлэгчдэд үр ашигтай мэдээлэл хүргэх зорилгоор ЖДҮ-ийг дэмжих
чиглэлээр Монгол Улсын Засгийн Газар болон Олон улсын хөгжлийн байгууллагуудаас
хэрэгжүүлдэг төсөл хөтөлбөрүүдийн талаарх мэдээллүүдийг нэгтгэн хүргэж байна.

Үүнд: Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан, Зээлийн батлан даалтын сан, Ахуйн
үйлилгээний салбарыг хөгжүүлэх хөтөлбөр, Бичил бизнесийг дэмжих ядуурлыг
бууруулах нийслэлийн хөтөлбөр, “Ноолуур, ноос, сүү сүүн бүтээгдэхүүн, оёдол,
хүлэмжийн аж ахуй байгуулах” хөнгөлөлттэй төслийн зээл, Донор орнууд болон
ОУБ-тай хамтран хэрэгжүүлж буй төсөл зэрэг нийт 37 төсөл хөтөлбөрүүдийн
мэдээлэл багтсан.

Холбоо барих:

Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим
Жижиг дунд үйлдвэр, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих газар, 302 тоот
Утас: +976-11-314000
Цахим шуудан: sme@mongolchamber.mn