ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ТУХАЙ МОНГОЛ УЛС, ЯПОН УЛС ХООРОНДЫН ХЭЛЭЛЦЭЭР

0
622

Монгол улс, Япон улсын хоорондын стратегийн
түншлэлийн

хүрээнд 2010 онд Монгол улс, Япон
улсын хооронд Эдийн засгийн

түншлэлийн хэлэлцээр байгуулахаар
талууд тохиролцсон.

Монгол улсын холбогдох яамд,
агентлагийн мэргэжилтнүүд 2012

оноос эхлэн гурван жил орчмын
хугацаанд 7 үе шат бүхий хэлэлцээг
японы талтай хийсний үр дүнд энэхүү
хэлэлцээрийг байгуулав.
Энэхүү хэлэлцээрийн зорилго нь хоѐр улс хоорондын худалдаа,  хөрөнгө оруулалт, аж үйлдвэрийн салбарын нэмүү өртөг
шингээсэн экспорт, валютын орлого зэргийг нэмэгдүүлэх, японы тарифын болон
тарифын бус саад тотгорыг багасгах, худалдааг хөнгөвчлөх, гаалийн бүрдүүлэлтийг
хялбаршуулахад оршиж байгаа юм.

Эх сурвалж: http://mi.gov.mn/m/tusul/279-epa-geree-01.html